Ons verhaal

Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners ontwikkelen initiatieven, verenigingen worden steeds duurzamer en scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespakketten. We doen met z’n allen veel, we gaan de goede, groene kant op!

Hoe het begon

Tijdens een grote driedaagse duurzaamheidsconferentie in juni 2015 staken veel voorlopers op het gebied van duurzaamheid de koppen bij elkaar. Hun doel: verbreden, versnellen en vooral ook verbinden. Uit deze conferentie kwam de versnellingsagenda duurzaamheid voort. Een plan met vergezichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties. In optimale co-creatie met de stad: iedereen droeg zijn steentje bij. Duurzaamheid is van ons allemaal!

Alle lichten op groen!

Vanuit die versnellingsagenda zijn allerlei projecten opgestart waar gemeente Helmond samen met vele partners in de stad zich nog steeds voor inzet. Van projecten als Nul op de meter tot Energietransitie en van Hergebruik grondstoffen tot de Helmondse Energie Community van bedrijven. Je vindt ze terug in onderstaand projectenoverzicht.
Ook Alle lichten op groen komt voort uit de versnellingsagenda met als doel om alle Helmondse inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen te betrekken. Want stel je toch eens voor wat we kunnen bereiken als we er allemaal onze schouders onder zetten… Vanaf nu gaan alle lichten op groen!

Projectenoverzicht

Helmondse Energie Community

De Helmondse Energie Community is een samenwerkingsverband van ondernemers. Leden delen hun kennis en ervaring en kunnen aanhaken op gezamenlijke acties voor energiebesparing of duurzame opwekking.

Leefbaarheid

Een groene stad is een gezonde stad, waar mensen gelukkig zijn, beter weten te ontspannen. Dat is het achterliggende doel van het thema Leefbaarheid: Helmonders gezonder en gelukkiger maken door meer groen en water in de stad aan te brengen. Co-creatie is hierbij het uitgangspunt.

Nul op de meter

Het ultieme einddoel van dit thema is dat alle Helmondse woningen, zowel nieuwbouw- als bestaande bouw, net zoveel energie opwekken als dar ze verbruiken. Oftewel nul op de energiemeter.

Helmonders betrekken

De hele stad wordt betrokken bij de versnellingsagenda Duurzaamheid. Dit is geen project van de gemeente of van een selecte club inwoners, ondernemers of politici. Goede concrete ideeën verzamelen, mensen verbinden en stimuleren om met initiatieven te komen, hoort bij dit thema.

Hergebruik grondstoffen

100% hergebruik van afvalstoffen in Helmond. Zodat er alleen grondstoffen overblijven die weer voor allerlei andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De insteek is breed: het gat van organische reststromen tot hergebruik van goederen op buurt-, wijk- en stadsniveau.

Verlichting

Helmond energiezuinig verlichten, slim omgaan met verlichting zodat het wel bijdraagt aan de veiligheid op straat en sfeer van de winkels, maar er geen onnodige energie verbruikt wordt. Binnen het thema Verlichting wordt vooral gefocust op ondernemers en bedrijven, maar er kunnen ook bewustwordingsprojecten voor inwoners bij komen.

Energietransitie

Heel Helmond omzetten naar duurzame vormen van energieopwekking. Er wordt breed gedacht; zonnepanelen, geothermie, windenergie, biomassa etc.

Mobiliteit

De uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer steeds verder terugdringen; dat is het doel van de activiteiten binnen het thema Mobiliteit. Met zijn Automative Campus heeft Helmond een perfecte hotspot voor technologische innovaties die ten goede komen aan de stad en ver daarbuiten. Maar binnen dit thema gaat het ook om bewustwording; pak ik de fiets of de (deel)auto of hoe kunnen transporteurs hun goederen zo efficiënt mogelijk van a naar b brengen?

Proeftuinen

Helmond als proeftuin, als plek waar nieuwe producten en diensten in de praktijk getest kunnen worden. Door Helmonders, die zo als eerste met de nieuwste duurzame snufjes in contact komen. Binnen dit thema worden projecten ontplooid door allerlei samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.

Coördinatie

Alle activiteiten uit de versnellingsagenda Duurzaamheid in de gaten houden en verbinden. Dat gebeurt binnen dit thema.

tekstvak

Helmondse Energie Community: Samenwerkingsverband van ondernemers voor het delen van kennis en ervaring.

Leefbaarheid:
Helmonders gezonder en gelukkiger maken door meer water en groen in de stad.

Nul op de meter:
Ultieme einddoel dat alle Helmondse woningen (nieuwbouw/bestaande bouw) net zoveel energie opwekken als ze gebruiken.

tekstvak

Helmonders betrekken:
Hele stad wordt betrokken bij de versnellingsagenda Duurzaamheid.

Hergebruik grondstoffen:
100% hergebruik van grondstoffen in Helmond.

Verlichting:
Helmond energiezuinig verlichten, zodat het wel bijdraagt aan veiligheid, zonder onnodig energieverbruik.

Energietransitie:
Heel Helmond omzetten naar duurzame vormen van energieopwekking.

tekstvak

Mobiliteit:
De uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer steeds verder terugdringen.

Proeftuinen: 
Helmond als proeftuin waar nieuwe producten en diensten in de praktijk getest kunnen worden.

Coördinatie:
Alle activiteiten uit de versnellingsagenda Duurzaamheid in de gaten houden en verbinden.

Infographic klimaatadaptatie

Klimaatbestendige, groene en gezonde stad

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Helmond. Denk maar aan hittegolven die steeds vaker voor komen, lange perioden zonder neerslag, maar ook aan harde stormen en extreme regenbuien die zorgen voor ondergelopen tunnels en kelders. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en, door schade, ook onze economie. Als we niets doen, zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten!

We willen onze stad weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Maar dat niet alleen, we willen dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en bijdraagt aan de gezondheid van alle Helmonders.
Samen met de stad werken we in 2020 aan een uitvoeringsplan om op weg te gaan naar een klimaatbestendige, duurzame en gezonde stad.
Lees hoe we op weg gaan naar een klimaatbestendig, groen én gezond Helmond

Duurzame energie opwekken

Sinds 2015 timmeren we in Helmond al hard aan de zogenoemde energietransitie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. In Nederland maken 30 regio’s een eigen Regionale Energie Strategie (RES) om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen. Als onderdeel van Metropool Regio Eindhoven werken we in Helmond mee aan de RES, waarin we aangeven hoe we kunnen bijdragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen.
Lees meer hierover in dit nieuwsbericht

Bekijk hier wat jij kunt doen als:

Diverse scholen, verenigingen, ondernemers en inwoners gingen je al voor. Nieuwsgierig? Bekijk de goede voorbeelden hier!